Õppemaks 2020/2021. Üldinfo

Õppemaksu suurus (summa) ja selle arvestamise meetod

  1. Õppemaksu suurus 2018/2019 õppeaastal on 141.- eurot kuus, õppeaasta eest 1692.- eurot (141.-x 12 kuud).
  2. Õppemaksu suurust ei muudeta õppeaasta jooksul kooskõlas erakooliseaduse § 22 lõikele 6.
  3. Kooli pidaja võib tõsta õppemaksu suurust kahe õppeaasta vahel, lähtudes erakooliseaduse § 22 lõikest 6.
  4. Kooli astumisel tuleb Õpilasel või Vanemal lisaks õppemaksule tasuda ühekordne sissemakse 224.-eurot, mis on mõeldud kooli inventari ja varustuse soetamiseks.
  5. Õppemaks erakooliseaduse § 22 lõige 7 tähenduses on õpilaselt või tema vanemalt nõutav mistahes tasu õpilase eraüldhariduskooli vastuvõtmise või õppekava täitmise, sealhulgas õpikeskkonna loomise eest. Õppemaksu hulka ei arvesta õppekavaväliste kulusid, sealhulgas huvitegevuse ja pikapäevarühma kulusid ning koolitoidu, majutuse, transpordi ja muude õppimist toetavate teenustega seotud kulusid.
  6. Õpilasele, kellele on tarvilik tagada koolis eripedagoogi, logopeedi, psühholoogi ja sotsiaalpedagoogi teenus, erineb õppemaks punktis 1 nimetatud õppemaksust. Õppemaksu tegelik suurus arvutataks Kooli pidaja poolt ja lepitakse Õpilasega kokku Lepingu lisana olevas

Erakool Kool 21.sajandil võtab konkursi korras tööle algklassi õpetaja.

Erakool Kool 21.sajandil võtab konkursi korras tööl kvalifikatsiooninõuetele vastava  algklassi õpetaja koormusega 1,0 kohta.

CV ja haridust tõendavad dokumendid palun saata kool21sajandil@gmail.com

Kool 21. sajandil on  asutatud  aastal 1994

Kool töötab statsionaarses ja mittestatsionaarses õppevormis, ühes vahetuses. Põhikooli õppekeel on vene keel, gümnaasiumiosas toimub õpe 60%  eesti õppekeeles.

Õppe- ja kasvatustöö korraldus toimub riiklike õppekavade alusel.