Õpilasesindus

 1. Kool 21. sajandil (edaspidi kool) õpilasesinduse põhimäärus (edaspidi põhimäärus) kinnitatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 60 lõike 5 alusel ja selles sätestatakse õpilasesinduse moodustamise kord, õpilasesinduse õigused, kohustused ja vastutus ning töökord.
 2. Õpilasesindus juhindub oma tegevuses kooli põhikirjast, kooli kodukorrast, kokkulepetest kooli juhtkonna ja õpilasesinduse vahel, õpilasesinduse põhimäärusest ning Eesti Vabariigi õigusaktidest.
 3. Õpilasesindus ei ole juriidiline isik. Tal on kooli juhtkonnaga kokkuleppel võimalus kasutada kooli ruume, vara, rekvisiite ja kooli arveldusarvele kantud õpilasesindusele sihtotstarbeliselt eraldatud vahendeid.

Õpilasesinduse koosseis 2023/2024

 1. Esimees: Marek Grassman. 10kl.
 2. Roman Semjonov. 11kl.
 3. Ivan Ivantsik. 11kl.
 4. Claudia-Viktoria Saks. 12kl.
 5. Leon Västrik. 12kl.
 6. Polina Gulakova. 12kl.
 7. Varvara Burova. 10kl.
 8. Maksim Amirov. 8kl.
 9. Milana Zelentsova. 8 kl.
 10. Demean Kravtsenko. 7kl.

Õpilasesinduse nõukogu 16.11.2023.a.:

 1. Uue protokollija valimine
 2. Õpilasesinduse liikmete ülevaade
 3. Õpilasesindusse kandideerimise tulemused
 4. Õppejuhi tagasiside hindamisjuhise ettepanekutele
 5. Kooli juhtkonnaga kokkusaamised
 6. Vaba mikrofon

Õpilasesinduse nõukogu 17.01.2024.a.

 1. Uute õpilasesinduse liikmete valimine
 2. Kooli arengukava
 3. Arvamuskultuuriga seostuv valikkursus
 4. Õpilasesinduse põhimääruse muutmise vajadusest