Eksamid ja tasemetööd

Riigieksamite toimumisajad 2023/2024. õppeaastal

 • B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 23.-26. aprill 2024. a.
 • Matemaatika (kirjalik) – 23. mai 2024. a.
 • B1/B2-tasemel inglise keel (kirjalik) – 2. mai 2024
 • B1/B2-tasemel inglise keel (suuline) – 2.–3. mai; 6.-7. mai 2024

Eksamile pääsemiseks tuleb end registreerida hiljemalt jooksva õppeaasta 20. jaanuariks. Iga sooritaja registreerib end eksamitele ise.

Registreerumine toimub Eksamite Infosüsteemis EIS. EIS süsteemi saab siseneda ID-kaardi, Mobiil-ID, Smart-ID või HarID-ga. Kui õpilasele ei sobi ükski võimalus, saab ta küsida oma kooli EISi administraatorilt parooli.

EIS veebileht

Põhikooli lõpueksamite toimumisajad 2023/2024. õppeaastal

 • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 20. mai 2024 a.
 • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 20.-22. mai 2024 a.
 • Matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024 a.
 • Valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2024 a.
 • Valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–13. juuni 2024 a.
 • Valikeksam inglise keeles (suuline) – 12.-14. juuni 2024 a.

B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena

Eesti keele eksamitöö koosneb kahest osast, millega hinnatakse õpilase funktsionaalset lugemis- ja kirjutamisoskust. Eesti keele kui teise keele riigieksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast.
Eesti keele ning eesti keele teise keelena eksami tulemus esitatakse punktidena. Õpilane on eksami sooritanud ja saab gümnaasiumi lõpetada, kui ta kogub eksamil vähemalt ühe punkti, mis on minimaalne positiivne tulemus.
Õpilasele, kes sooritab eesti keele teise keelena riigieksami ja saavutab vähemalt 60 protsenti maksimaalsest tulemusest, väljastatakse eesti keele B2-taseme tunnistus.
Õpilane, kellel on olemas vastavalt Keeleseadusele väljastatud eesti keele oskuse C1-taseme tunnistus, mida ta esitab koolile hiljemalt jooksva õppeaasta 20. jaanuariks, ei pea sooritama eesti keele eksamit või eesti keele teise keelena eksamit.

Rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeele eksamid

Õpilane ei pea sooritama võõrkeele eksamit, kui ta esitab koolile hiljemalt jooksva õppeaasta 20. jaanuariks vähemalt jooksva õppeaasta 31. augustini kehtiva eksamitunnistuse või tõendi, mis tõendab, et ta on sooritanud vähemalt B1 keeleoskuse tasemele ühe järgmistest rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitest:

 • Cambridge English: B1 Preliminary (PET) (inglise keel);
 • Cambridge English: B2 First (FCE) (inglise keel);
 • Cambridge English: C1 Advanced (CAE) (inglise keel);
 • Cambridge English: C2 Proficiency (CPE) (inglise keel);
 • The International English Language Testing System (IELTS) (inglise keel);
 • Test of English as a Foreign Language (TOEFL) iBT (inglise keel);
 • Pearson Test of English General (PTE General) (inglise keel);
 • Diplôme d’études en langue française (DELF B1) (prantsuse keel);
 • Diplôme d’études en langue française (DELF B2) (prantsuse keel);
 • Diplôme approfondi en langue française (DALF C1) (prantsuse keel);
 • Goethe-Zertifikat B1-tase (saksa keel);
 • Goethe-Zertifikat B2-tase (saksa keel);
 • Goethe-Zertifikat C1-tase (saksa keel);
 • Goethe-Zertifikat C2-tase (saksa keel);
 • TestDaF (TDN3) (saksa keel);
 • TestDaF (TDN4) (saksa keel);
 • TestDaF (TDN5) (saksa keel);
 • Österreichisches Sprachdiplom Zertifikat B1 (saksa keel);
 • Österreichisches Sprachdiplom B2 Mittelstufe Deutsch (saksa keel);
 • Österreichisches Sprachdiplom C1 Oberstufe Deutsch (saksa keel);
 • Saksa I astme keelediplomi eksam B1-tase (saksa keel).
 • Saksa II astme keelediplomi B2-tase (saksa keel)
 • Saksa II astme keelediplomi C1-tase (saksa keel)
 • Saksa üldise kõrgkooliküpsuse saksa keele eksam
 • тест по русскому языку как иностранному B1-tase (vene keel)
 • тест по русскому языку как иностранному B2- tase (vene keel)