Meie Kool 21. Sajandil

MTÜ Kool 21. Sajandil on  erakool, asutatud  aastal 1994. Kool töötab päevases õppevormis, ühes vahetuses. Õpilasi võetakse vastu kõikidest Tallinna piirkondadest. Koolis õppivate laste emakeel on vene keel. Põhikooli õppekeel on vene keel, gümnaasiumiosas algab alates 2011/12 õppeaastast üleminek  60%  eestikeelsele aineõppele. Kuni 2011. aastani asus meie kool Haabersti linnavalitsuse territooriumil.

Alates 1. jaanuarist 2012 töötame  aadressil Sõle tee 40. Meie üldpindala on 800 m, lisaks spordisaal, aula, arvutiklass ja raamatukogu. Loengute ja esitluste jaoks on olemas kabinet koos smart-tahvli ja muu vajalikuga. Õpetajate tuba on mugav tööks ja puhkamiseks. Seda saab kasutada õppenõukogude ja seminaride läbiviimiseks. Koolis on ka kooliarsti kabinet.

Õppe- ja kasvatustöö korraldus toimub riikliku õppekava alusel.

foto-1

Arengu põhilised eesmärgid

Meie arengukava eesmärk on kooli kõrgemale tasemele viia igal võimalikul alal. Plaan võtab arvesse kõiki huvitatud isikute muresid ja võimeid: õpilaste, õpetajate, lapsevanemate ja koolipidajate. Arengukava koostamise aluseks on kooli, kui organisatsiooni, igakülgne arendamine. Uues arenguetapis sõlmib kool koostööleppeid erinevate institutsioonidega, et parendada tegevusvaldkondi nii õppe-kasvatustöö protsessis, personali arendamises, koostöös lastevanematega, strateegilises juhtimises, IKT arenduses kui ka majandustegevuses.

DSC_7591

Meie väärtused

Kooli eesmärgiks on ette valmistada igakülgselt haritud noori. Lähtuvalt õpilaste vanuselisest iseärasusest on õppetöö neljaastmeline, kus iga kooliaste hõlmab kolme aastat. I – III kooliastmes on õppeaasta jaotatud õppeveeranditeks, IV kooliastmes kursusteks ja poolaastateks.