Meie Kool 21. Sajandil

MTÜ Kool 21. Sajandil on  erakool, asutatud  aastal 1994. Kool töötab päevases õppevormis, ühes vahetuses. Õpilasi võetakse vastu kõikidest Tallinna piirkondadest. Koolis õppivate laste emakeel on vene keel. Põhikooli õppekeel on vene keel, gümnaasiumiosas algab alates 2011/12 õppeaastast üleminek  60%  eestikeelsele aineõppele. Kuni eelmise õppeaastani asus meie kool Haabersti linnavalitsuse territooriumil.

Alates 1. jaanuarist 2012 töötame  uuel aadressil Sõle tee 40. Meie üldpindala on 800 m, lisaks spordisaal, aula, arvutiklass ja raamatukogu. Loengute ja esitluste jaoks on olemas kabinet koos smart-tahvli ja muu vajalikuga. Õpetajate tuba on mugav tööks ja puhkamiseks. Seda saab kasutada õppenõukogude ja seminaride läbiviimiseks. Õpetajate toas on arvuti. Koolis on kooliarsti kabinet.

Õppe- ja kasvatustöö korraldus toimub riikliku õppekava alusel.

foto-1

Arengu põhilised eesmärgid

Meie arengukava on kooli enda arendamise kava, mida vajavad kõik sidusrühmad: õpilased, õpetajad, lapsevanemad ja koolipidaja. Arengukava koostamise aluseks on kooli kui organisatsiooni, kus õpivad kõik, igakülgne arendamine. Uues arenguetapis sõlmib kool koostööleppeid erinevate institutsioonidega, et parendada tegevusvaldkondi nii õppe-kasvatustöö protsessis, personali arendamises, koostöös lastevanematega, strateegilises juhtimises, IKT arenduses ja majandustegevuses.

DSC_7591

Meie väärtused

Kooli eesmärgiks on ette valmistada igakülgselt haritud noori. Lähtuvalt õpilaste vanuselisest iseärasusest on õppetöö neljaastmeline, kus iga kooliaste hõlmab kolme aastat. I – III kooliastmes on õppeaasta jaotatud õppeveeranditeks, IV kooliastmes kursusteks ja poolaastateks.