Õppemaks. Üldsätted (uuendatud 18.07.2023)

Õppemaksu suurus ja selle arvestamise alused

 1. Õppemaksu suuruse kehtestab Kooli pidaja erakooliseaduses sätestatud tingimustel. Õppemaksu suurus alates 2023/2024 õppeaastast on 155.- eurot kuus, õppeaasta eest 1860.- eurot. Iga õppeaasta algab kalendrisaasta 01 septembril ja lõpeb järgmise kalendriaasta 31. augustil.
 2. Õppemaksu suurust ei muudeta õppeaasta jooksul. Kooli pidaja võib tõsta õppemaksu suurust kuni 10% kahe õppeaasta vahel, lähtudes erakooliseaduse § 22 lõikest 6.
 3. Kooli astumisel tuleb Õpilasel või Vanemal lisaks õppemaksule tasuda ühekordne sissemakse 224.- eurot, mis ei ole õppemaks ja on mõeldud kooli inventari ja varustuse soetamiseks ja lisateenuste summat lepitakse kokku eraldi.
 4. Õppemaks erakooliseaduse § 22 lõige 7 tähenduses on õpilaselt või tema vanemalt nõutav mistahes tasu õpilase eraüldhariduskooli vastuvõtmise või õppekava täitmise, sealhulgas õpikeskkonna loomise eest. Õppemaksu hulka ei arvata õppekavaväliste tegevuste kulusid, sealhulgas huvitegevuse ja pikapäevarühma kulusid ning koolitoidu, majutuse, transpordi ja muude õppimist toetavate teenustega seotud kulusid.
 5. Juhul, kui õpilasele on tarvilik tagada koolis eripedagoogi, logopeedi, psühholoogi ja sotsiaalpedagoogi teenus, lepitakse lisateenuste summat kokku eraldi ja vormistatakse Lepingu lisana ning tasutakse üheaegselt õppemaksuga Lepingu punktis 6.3. toodud tähtajaks.
 6. Lisaks õppemaksule tasub Õpilane või Vanem koolis kasutatavate ja Õpilasega seotud õppevahendite ja -materjalide ning õppekava väliste tegevuste, sh huvitegevuse ning õppekäikudega seotud kulud. Samuti ei sisalda õppemaks üritustel, kontserditel, näitustel, etendustel jms osalemise kulusid, mille eest Õpilane või Vanem tasub eraldi.

Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg

 1. Õpilane või Vanem tasub Lepingu alusel ja selles sätestatud tingimustel õppemaksu Õpilase õiguse eest õppida koolis.
 2. Õpilane või Vanem kohustub tasuma Kooli pidaja poolt määratud suuruses õppemaksu.
 3. Lepingu alusel tasutav õppemaks ja kokkulepitud lisatasud tuleb Õpilasel või Vanemal tasuda Kooli pidaja Arve alusel pangaülekandega igakuiselt hiljemalt 15-ks kuupäevaks alates õppeaasta algusest kuni lõpuni (12 makset). Juhul, Õpilane astub õpinguid mitte õppeaasta algusest, tasutakse Õppemaks faktilise õpingute aja eest.
 4. Õppemaksu tähtaegadest mittekinnipidamisel on Kooli pidajal õigus nõuda viivist. Ühe päeva viivise suuruseks on 0,06% ja seda tulenevalt Riigikohtu 10. mai 2016 aasta otsusest nr 3-2-1-25-16. Võlgnevuse tasumisel loetakse tasutuks esmajärjekorras viivis ja seejärel põhivõlgnevus.
 5. Kui Õpilasel või Vanemal on õppemaks tasumata kolme kuu summa ulatuses, siis Kooli pidajal on õigus pöörduda kohtusse võla sissenõudmiseks ning algatada Lepingu lõpetamine, kui Õpilane või Vanem ei ole Kooli pidajaga sõlminud eraldi kokkulepet võlgnevuse tasumiseks.
 6. Tasutud õppemaksu ei tagastata.
 7. Lepingu ülesütlemisel Õpilase või Vanema poolt enne õppeaasta lõppu kuulub Õpilase või Vanema poolt tasumisele õppemaksu igakuine osa täies ulatuses Lepingu ülesütlemise kuul ning ülesütlemisele järgneval kuul proportsionaalselt Lepingu kehtivuse päevade arvuga ülesütlemisele järgneval kuul.